začiatok
Občianske združenie BLINDMEN Menu
Obsah

STANOVY

I. Názov a sídlo

Názov občianskeho združenia je „BLINDMEN".
Sídlom združenia je ŠLN 26, 977 01 Brezno.

II. Ciele

Cieľom združenia je podpora a rozvíjanie aktivít nevidiacich a slabozrakých obyvateľov na individuálnej i kolektívnej úrovni, v miestnom i celoštátnom meradle:

III. Členstvo

Členstvo v združení je dobrovoľné.

Členom môže byť každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami združenia a získala súhlas rady.

Členovia prípravného výboru sú členmi združenia.

IV. Práva a povinnosti členov

Členovia majú právo podieľať sa na činnosti združenia, voliť do orgánov združenia a byť volení do orgánov združenia.

Členovia sú povinní dodržiavať stanovy združenia.

V. Orgány združenia

Orgánmi združenia sú zhromaždenie, rada a výkonný riaditeľ/-ka.

VI. Zhromaždenie

Zhromaždenie je spoločné stretnutie členov združenia, ktoré rozhoduje o programe činnosti združenia, o zmene a doplnení stanov a o zániku združenia.

Zhromaždenia sa schádza najmenej jedenkrát ročne. Zvoláva ho rada, a to písomne, najmenej 10 dní vopred.

Zhromaždenie volí radu na obdobie päť rokov nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov.

Prvé stretnutie zhromaždenia sa uskutoční do desiatich dní po registrácii združenia Ministerstvom vnútra v sídle združenia, a zvoláva ho splnomocnenec prípravného výboru.

Zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých členov.

VII. Rada

 1. Rada je iniciatívnym, poradným a kontrolným orgánom združenia. Rada schvaľuje a odvoláva výkonného riaditeľa/riaditeľku združenia a dáva súhlas s prijatím nových členov do združenia.
 2. Rada má najmenej troch členov. Zasadnutia rady zvoláva výkonný riaditeľ/-ka združenia. Rada sa konštituuje na prvom zhromaždení členov združenia, ktorí ju volia nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov. Rada rozhoduje o veciach formou uznesení nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov. Na udelenie súhlasu s odvolaním výkonného riaditeľa/-ky, so zánikom združenia a rozhodnutím týkajúcim sa nakladania s majetkom je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov rady.
 3. Do pôsobnosti rady patrí najmä:
  1. vydávanie podnetov a stanovísk ohľadom plánovaných a realizovaných aktivít združenia,
  2. kontrola efektívneho fungovania združenia,
  3. vyslovovanie súhlasu s prijatím nových členov do združenia.

VIII. Výkonný riaditeľ/-ka

 1. Výkonný riaditeľ/-ka je štatutárnym orgánom združenia, ktorý riadi činnosť združenia v súlade s jeho cieľmi a poslaním.
 2. Výkonný riaditeľ/-ka má podpisové právo na všetky finančné operácie.
 3. Do pôsobnosti výkonného riaditeľa/-ky patrí:
  1. vedenie a zabezpečovanie činnosti združenia,
  2. zvolávanie a obsahová príprava zasadnutí zhromaždenia a rady.
 4. Funkčné obdobie výkonného riaditeľa/-ky je päť rokov. Výkonný riaditeľ/-ka môže byť vždy znovuzvolený/-á. O novom výkonnom riaditeľovi/-ke sa rada uznesie najneskôr tri mesiace pred koncom jeho/-jej funkčného obdobia.
 5. Funkcia výkonného riaditeľa/-ky zaniká:
  1. vzdaním sa funkcie alebo vystúpením zo združenia - dňom doručenia písomného oznámenia o vzdaní sa alebo vystúpení rade,
  2. odvolaním z funkcie radou,
  3. úmrtím a
  4. zánikom združenia.

IX. Zásady hospodárenia

Majetok združenia tvoria členské príspevky, dotácie, granty, dary a iné príjmy dosiahnuté v súlade so stanovami a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Majetok a príjmy združenia môžu byť použité na dosahovanie cieľov združenia a na zabezpečovanie jeho vlastnej činnosti.

Pri zániku združenia rozhoduje o použití jeho majetku výkonný riaditeľ/-ka po konzultácii s radou.


Warning: Unknown: open(/www/b/l/u56039/public_html/files/tmp/sess_33fe238659edf613d3ac05098380ad82, O_RDWR) failed: Disc quota exceeded (69) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/www/b/l/u56039/public_html/files/tmp) in Unknown on line 0